Firma DIMARK MANUFACTURE SPÓŁKA AKCYJNA uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji systemów sortujących”.

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej DIMARK MANUFACTURE S.A. innowacyjnej technologii produkcji systemów sortujących, będącej wynikiem własnych prac B+R.

Wdrożenie w firmie nowej technologii produkcji systemów sortujących planowane jest poprzez:

 • Prace budowlane (budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym);
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 248,6 kWp do zasilania produkcji;
 • Nabycie środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji.

Efektem projektu będzie uruchomienie wytwarzania znacząco udoskonalonych systemów sortujących na dotychczas obsługiwany rynek, poprzez wdrożenie:

 • innowacyjnej technologii polegającej na znaczącym udoskonaleniu procesu produkcji systemów sortujących,
 • innowacji produktowej, polegającej na znaczącym udoskonaleniu dotychczas wytwarzanych produktów, które lepiej zaspokoją potrzeby niż rozwiązania dotychczasowe.

Główne grupy odbiorców projektu to:

 • lotniska lub firmy je nadzorujące, spółki państwowe sprawujące pieczę nad lotniskami w danym kraju;
 • firmy budowlane będące generalnymi wykonawcami portów lotniczych;
 • spółki celowe, odpowiedzialne za budowę lotniska jak i jego eksploatację;

#FunduszeUE          #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 52.760.850,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 9.617.400,00 zł

 

DIMARK MANUFACTURE SA received a grant from the European Union for the project

“Implementation of innovative technology for the production of sorting systems”.

The aim of the project is to implement in the business activities of DIMARK MANUFACTURE S.A. an innovative technology for the manufacturing of sorting systems, which is the result of its own R&D work.

The implementation of new technology for the production of sorting systems in the company is planned through:

 • Construction works (construction of a production and warehouse building with amenities);
 • Installation of a photovoltaic installation with a capacity of 248.6 kWp to power production;
 • Acquisition of fixed assets necessary to start production.

The project will result in the launch of the manufacture of significantly improved sorting systems for the market served to date, through the implementation of:

 • innovative technology to significantly improve the production process of sorting systems,
 • product innovation, consisting of a substantial improvement of existing products that better meet the demand than existing solutions.

The main groups of recipients of the project are:

 • airports or companies supervising them, state-owned companies taking care of airports in a given country;
 • construction companies that are general contractors for airports;
 • special purpose companies, responsible for the construction of the airport as well as its operation;

#EUFunds #EuropeanFunds

Project value: PLN 52,760,850.00

Amount of contribution from European Funds: PLN 9,617,400.00